- 21%داغ

ماژول جی پی اس TESE0-LIV3F Tiny ROM GNSS module

(0)
۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
- 20%داغ

ماژول GPS G-MOUSE H-8123-U8-U2000 Ublox

(0)
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال
- 23%داغ
- 17%داغ

ماژول GPS GY-GPSV3-NEO-M8T-0-10 Ublox

(0)
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
- 6%داغ

LC متر دیجیتالی رومیزی Victor VC6243

(0)
۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال
- 6%داغ

مولتی متر و LCR متر دیجیتالی Victor VC88C

(0)
۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال
- 5%داغ

MQ-8 ماژول تشخیص گاز هیدروژن

(0)
۵۱۳,۰۰۰ ریال ۴۸۶,۰۰۰ ریال
- 9%داغ

R385 DC diaphragm pump پمپ آب

(0)
۱,۷۵۵,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۱,۱۰۰ ریال
- 7%داغ

ماژول رادار داپلر HB100

(1)
۸۱۴,۰۵۰ ریال ۷۵۶,۰۰۰ ریال
- 35%داغ

ماژول جی اس ام MC56 GSM module

(0)
۶,۲۶۴,۰۰۰ ریال ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
- 67%داغ

G24 GSM GPRS 2G module

(2)
۹,۰۹۴,۵۴۵ ریال ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
- 16%داغ

B0505S-1W

(1)
۳۵۴,۲۴۰ ریال ۲۹۷,۰۰۰ ریال
- 17%داغ ماژول gps NEO-6M

ماژول جی پی اس NEO-6M-0-001

(1)
۲,۲۷۰,۷۰۰ ریال ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال